فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
0 پشم سورمه ای سورمه ای

قشقائی

کد 29084

پشم
قالیچه
سایز: طول 125 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی لاکی

هریس

کد 29083

پشم
قالیچه
سایز: طول 120 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی لاکی
پشم
زرع و نیم
سایز: طول 110 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی لاکی

قشقائی

کد 29081

پشم
زرع و نیم
سایز: طول 110 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم کرم لاکی

دوترنج

کد 29080

پشم
زرع و نیم
سایز: طول 90 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم شتری شتری

درختی

کد 29079

پشم
زیرتلفنی
سایز: طول 50 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم شتری شتری

درختی

کد 29078

پشم
زیرتلفنی
سایز: طول 50 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم شتری شتری

درختی

کد 29077

پشم
زیرتلفنی
سایز: طول 50 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم سبز سبز

درختی

کد 29076

پشم
زیرتلفنی
سایز: طول 40 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم سبز سبز

درختی

کد 29075

پشم
زیرتلفنی
سایز: طول 45 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم کرم کرم

درختی

کد 29074

پشم
زیرتلفنی
سایز: طول 45 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم کرم کرم
پشم
نوار
سایز: طول 40 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم زرد زرد
پشم
نوار
سایز: طول 30 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم کرم کرم
پشم
نوار
سایز: طول 30 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم کرم لاکی

دو ترنج

کد 29070

پشم
پادری
سایز: طول 65 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی لاکی

ترنج

کد 29069

پشم
پادری
سایز: طول 65 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی لاکی لاکی کرم

یلمه

کد 29068

پشم
پادری
سایز: طول 65 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم زرد لاکی

ترنج

کد 29067

پشم
پادری
سایز: طول 65 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم زرد لاکی

ترنج

کد 29066

پشم
پادری
سایز: طول 65 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم زرد لاکی

ترنج

کد 29065

پشم
پادری
سایز: طول 60 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی لاکی

چشمه گل

کد 29064

پشم
پادری
سایز: طول 60 Cm عرض 1 Cm

0