فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
0 پشم ابی لاکی
پشم
زرع و نیم
سایز: طول 110 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی ابی لاکی
پشم
زرع و نیم
سایز: طول 105 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی ابی لاکی
پشم
زرع و نیم
سایز: طول 100 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی ابی لاکی
پشم
زرع و نیم
سایز: طول 100 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی سبز
پشم
زرچارک
سایز: طول 80 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی سبز

یلمه

کد 29173

پشم
زرچارک
سایز: طول 85 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی ابی

یلمه

کد 29172

پشم
زرچارک
سایز: طول 85 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی لاکی

قشقائی

کد 29171

پشم
زرع و نیم
سایز: طول 100 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی ابی لاکی
پشم
زرع و نیم
سایز: طول 110 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ زرد لاکی زرد

هریس

کد 29169

نخ
قالیچه
سایز: طول 135 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ لاکی زرد
نخ
قالی
سایز: طول 190 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ سبز سبز لاکی

هریس

کد 29167

نخ
قالی
سایز: طول 205 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ ابی ابی قرمز

هریس

کد 29165

نخ
قالی
سایز: طول 200 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ ابی ابی قرمز

قشقایی

کد 29164

نخ
قالی
سایز: طول 195 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ ابی ابی قرمز

بیجار

کد 29162

نخ
قالی
سایز: طول 205 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ سبز سبز
نخ
قالی
سایز: طول 205 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم کرم لاکی
پشم
پشتی
سایز: طول 60 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم کرم لاکی
پشم
پشتی
سایز: طول 65 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم کرم لاکی
پشم
پشتی
سایز: طول 60 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم سبز لاکی

گلدانی

کد 29156

پشم
پشتی
سایز: طول 65 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم طلایی لاکی

گلدانی

کد 29155

پشم
پشتی
سایز: طول 60 Cm عرض 1 Cm

0