فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
قالی قشقایی پشم لاکی

کد 28270

قشقایی
پشم
سایز: طول 295 Cm عرض 195 Cm

قالی قشقایی کف ساده نخ آبی

کد 28269

قشقایی کف ساده
پشم
سایز: طول 315 Cm عرض 195 Cm

قالی قشقایی کف ساده نخ سبز

کد 28268

قشقایی کف ساده
پشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

قالیچه سنچولی پشم سورمه ای

کد 28267

سنچولی
پشم
سایز: طول 205 Cm عرض 130 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28266

گلدانی
پشم
سایز: طول 195 Cm عرض 115 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28264

گلدانی
پشم
سایز: طول 290 Cm عرض 105 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28263

گلدانی
پشم
سایز: طول 270 Cm عرض 110 Cm

قالیچه قابی پشم لاکی

کد 28262

قابی
پشم
سایز: طول 205 Cm عرض 115 Cm

قالی اس اس نوبافت ابریشم مسی

قالی

کد 24947

نوبافت
اس اس
پشم و ابریشم
سایز: طول 0 Cm عرض 0 Cm

قالیچه یعقوب خانی نخ لاکی

بلوچ

کد 462

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 190 Cm عرض 100 Cm

قالیچه قابی نخ لاکی

بلوچ

کد 460

قابی
پشم
سایز: طول 210 Cm عرض 110 Cm

قالیچه گل پشتی نخ لاکی

بلوچ

کد 447

گل پشتی
پشم
سایز: طول 230 Cm عرض 120 Cm

قالیچه قاسم اباد نخ سورمه ای

بلوچ

کد 432

قاسم اباد
پشم
سایز: طول 184 Cm عرض 95 Cm

پشتی گل اینه نخ سورمه ای

ترکمن

کد 383

گل اینه
پشم
سایز: طول 115 Cm عرض 70 Cm

پشتی کله اسبی نخ لاکی

پشتی

کد 319

کله اسبی
پشم
سایز: طول 65 Cm عرض 63 Cm

پشتی کله اسبی نخ لاکی

پشتی

کد 306

کله اسبی
پشم
سایز: طول 70 Cm عرض 67 Cm

نمک دون گلدانی پشم لاکی

پشتی

کد 284

گلدانی
پشم
سایز: طول 58 Cm عرض 52 Cm

پشتی سنگان نخ سورمه ای

پشتی

کد 258

سنگان
پشم
سایز: طول 70 Cm عرض 70 Cm

زرع و نیم قابی پشم لاکی

بلوچ

کد 220

قابی
پشم
سایز: طول 140 Cm عرض 90 Cm

قالیچه گل پشتی نخ لاکی

بلوچ

کد 207

گل پشتی
پشم
سایز: طول 162 Cm عرض 107 Cm

قالیچه مرغی پشم کرم

بلوچ

کد 198

مرغی
پشم
سایز: طول 180 Cm عرض 105 Cm