فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
زرع و نیم مسجدی پشم لاکی

کد 28291

مسجدی
پشم
سایز: طول 165 Cm عرض 88 Cm

زرع و نیم ترنج نخ سبز

کد 28290

ترنج
پشم
سایز: طول 150 Cm عرض 85 Cm

قالیچه معدن نخ لاکی

کد 28289

معدن
پشم
سایز: طول 230 Cm عرض 150 Cm

قالیچه قابی پشم مسی

کد 28288

قابی
پشم
سایز: طول 205 Cm عرض 115 Cm

کناره گل پشتی پشم لاکی

کد 28287

گل پشتی
پشم
سایز: طول 265 Cm عرض 60 Cm

قالیچه قابی پشم لاکی

کد 28286

قابی
پشم
سایز: طول 225 Cm عرض 125 Cm

جانمازی مسجدی پشم سورمه ای

کد 28285

مسجدی
پشم
سایز: طول 150 Cm عرض 95 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28284

گلدانی
پشم
سایز: طول 280 Cm عرض 120 Cm

قالیچه ده مرده پشم مسی

کد 28283

ده مرده
پشم
سایز: طول 195 Cm عرض 110 Cm

جانمازی برگ میمی نخ شتری

کد 28282

برگ میمی
پشم
سایز: طول 245 Cm عرض 130 Cm

قالیچه قابی پشم لاکی

کد 28281

قابی
پشم
سایز: طول 275 Cm عرض 135 Cm

زرع و نیم ترنج پشم الوان

کد 28280

ترنج
پشم
سایز: طول 150 Cm عرض 95 Cm

جانمازی مسجدی پشم الوان

کد 28279

مسجدی
پشم
سایز: طول 148 Cm عرض 90 Cm

قالیچه علی میرزایی نخ الوان

کد 28278

علی میرزایی
پشم
سایز: طول 175 Cm عرض 85 Cm

قالیچه سه خشتی نخ لاکی

کد 28277

سه خشتی
پشم
سایز: طول 210 Cm عرض 110 Cm

قالیچه سه خشتی نخ لاکی

کد 28276

سه خشتی
پشم
سایز: طول 235 Cm عرض 135 Cm

قالیچه سالار خانی نخ سورمه ای

کد 28275

سالار خانی
پشم
سایز: طول 190 Cm عرض 100 Cm

زرع چهارک گلدانی نخ کرم

کد 28274

گلدانی
پشم
سایز: طول 125 Cm عرض 85 Cm

زرع چهارک گلدانی نخ مسی

کد 28273

گلدانی
پشم
سایز: طول 110 Cm عرض 75 Cm

قالیچه علی میرزایی پشم لاکی

کد 28272

علی میرزایی
پشم
سایز: طول 215 Cm عرض 120 Cm

قالی قشقایی پشم لاکی

کد 28271

قشقایی
پشم
سایز: طول 295 Cm عرض 195 Cm