فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
پشتی خطی پشم نارنجی

کد 28331

خطی
پشم
سایز: طول 95 Cm عرض 60 Cm

پشتی خطی پشم نارنجی

کد 28329

خطی
پشم
سایز: طول 105 Cm عرض 70 Cm

پشتی خطی پشم نارنجی

کد 28328

خطی
پشم
سایز: طول 95 Cm عرض 60 Cm

پشتی خطی پشم نارنجی

کد 28326

خطی
پشم
سایز: طول 95 Cm عرض 60 Cm

پشتی خطی پشم نارنجی

کد 28322

خطی
پشم
سایز: طول 100 Cm عرض 70 Cm

پشتی خطی پشم نارنجی

کد 28320

خطی
پشم
سایز: طول 90 Cm عرض 65 Cm

پشتی خطی پشم نارنجی

کد 28318

خطی
پشم
سایز: طول 105 Cm عرض 75 Cm

زرع ونیم سرو وطاووسی ابریشم آبی

کد 28315

سرو وطاووسی
ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

تابلو شکارگاه نخ کرم

کد 28314

شکارگاه
پشم و ابریشم
سایز: طول 145 Cm عرض 60 Cm

زرع و نیم مرغی پشم کرم

کد 28313

مرغی
پشم
سایز: طول 150 Cm عرض 95 Cm

جانمازی برگ میمی پشم کرم

کد 28302

برگ میمی
پشم
سایز: طول 143 Cm عرض 97 Cm

قالیچه لچک ترنج نخ لاکی

کد 28301

لچک ترنج
پشم
سایز: طول 255 Cm عرض 130 Cm

قالیچه قابی نخ لاکی

کد 28300

قابی
پشم
سایز: طول 200 Cm عرض 95 Cm

پرده ای لوزی پشم لاکی

کد 28299

لوزی
پشم
سایز: طول 300 Cm عرض 155 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28298

گلدانی
پشم
سایز: طول 305 Cm عرض 125 Cm

زرع و نیم چشمه گل نخ لاکی

کد 28297

چشمه گل
پشم
سایز: طول 154 Cm عرض 90 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28296

گلدانی
پشم
سایز: طول 225 Cm عرض 130 Cm

قالیچه گل پشتی نخ لاکی

کد 28295

گل پشتی
پشم
سایز: طول 255 Cm عرض 125 Cm

قالیچه قابی نخ لاکی

کد 28294

قابی
پشم
سایز: طول 185 Cm عرض 100 Cm

خرک بیرجند نخ کرم

کد 28293

بیرجند
پشم
سایز: طول 200 Cm عرض 80 Cm

جانمازی برگ میمی پشم کرم

کد 28292

برگ میمی
پشم
سایز: طول 145 Cm عرض 90 Cm