فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
پشتی گل پشتی پشم قهوه ای

کد 28431

گل پشتی
پشم
سایز: طول 120 Cm عرض 80 Cm

پشتی گل پشتی پشم قهوه ای

کد 28430

گل پشتی
پشم
سایز: طول 120 Cm عرض 80 Cm

پشتی قاسم آباد نخ الوان

کد 28429

قاسم آباد
پشم و نخ
سایز: طول 80 Cm عرض 75 Cm

پشتی قاسم آباد نخ الوان

کد 28428

قاسم آباد
پشم و نخ
سایز: طول 80 Cm عرض 75 Cm

پشتی قاسم آباد نخ الوان

کد 28427

قاسم آباد
پشم و نخ
سایز: طول 70 Cm عرض 85 Cm

پشتی قاسم آباد نخ الوان

کد 28426

قاسم آباد
پشم و نخ
سایز: طول 70 Cm عرض 85 Cm

پشتی قاسم آباد نخ الوان

کد 28425

قاسم آباد
پشم و نخ
سایز: طول 80 Cm عرض 75 Cm

پشتی قاسم آباد نخ الوان

کد 28424

قاسم آباد
پشم و نخ
سایز: طول 80 Cm عرض 75 Cm

پشتی قاسم آباد نخ الوان

کد 28423

قاسم آباد
پشم و نخ
سایز: طول 90 Cm عرض 75 Cm

پشتی قاسم آباد نخ الوان

کد 28422

قاسم آباد
پشم و نخ
سایز: طول 90 Cm عرض 75 Cm

پرده ای قشقائی نخ نیلی

کد 28421

قشقائی
پشم و نخ
سایز: طول 230 Cm عرض 200 Cm

کناره سالار خانی نخ لاکی

کد 28420

سالار خانی
پشم و نخ
سایز: طول 385 Cm عرض 75 Cm

کناره سالار خانی نخ لاکی

کد 28419

سالار خانی
پشم و نخ
سایز: طول 295 Cm عرض 75 Cm

پرده ای گاو برجی پشم لاکی

کد 28418

گاو برجی
پشم
سایز: طول 290 Cm عرض 175 Cm

پشتی گل پشتی پشم الوان

کد 28417

گل پشتی
پشم
سایز: طول 75 Cm عرض 70 Cm

پشتی گل پشتی پشم لاکی

کد 28416

گل پشتی
پشم
سایز: طول 85 Cm عرض 50 Cm

قالیچه قاسم آباد نخ نیلی

کد 28415

قاسم آباد
پشم و نخ
سایز: طول 180 Cm عرض 100 Cm

قالیچه قاسم آباد نخ نیلی

کد 28414

قاسم آباد
پشم و نخ
سایز: طول 170 Cm عرض 100 Cm

قالیچه چهل چراغ نخ کرم

کد 28413

چهل چراغ
پشم و نخ
سایز: طول 170 Cm عرض 100 Cm

قالیچه قابی پشم لاکی

کد 28412

قابی
پشم
سایز: طول 210 Cm عرض 120 Cm

پرده ای انسی پشم لاکی

کد 28411

انسی
پشم
سایز: طول 220 Cm عرض 165 Cm