فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
نوار کاروان شتر پشم زرد

کد 28453

کاروان شتر
پشم
سایز: طول 120 Cm عرض 30 Cm

نوار کاروان شتر پشم زرد

کد 28452

کاروان شتر
پشم
سایز: طول 120 Cm عرض 30 Cm

نوار کاروان شتر پشم صورتی

کد 28451

کاروان شتر
پشم
سایز: طول 113 Cm عرض 30 Cm

نوار کاروان شتر پشم سبز

کد 28450

کاروان شتر
پشم
سایز: طول 122 Cm عرض 28 Cm

قالیچه چهل چراغ پشم سبز

کد 28449

چهل چراغ
پشم و ابریشم
سایز: طول 155 Cm عرض 110 Cm

قالیچه چهل چراغ پشم سبز

کد 28448

چهل چراغ
پشم و ابریشم
سایز: طول 165 Cm عرض 105 Cm

زرع و نیم چهل چراغ پشم سبز

کد 28447

چهل چراغ
پشم و ابریشم
سایز: طول 133 Cm عرض 108 Cm

زرچارک گل پشتی پشم لاکی

کد 28446

گل پشتی
پشم
سایز: طول 140 Cm عرض 75 Cm

زرع و نیم قابی پشم لاکی

کد 28445

قابی
پشم
سایز: طول 140 Cm عرض 75 Cm

زرع و نیم قابی پشم لاکی

کد 28444

قابی
پشم
سایز: طول 155 Cm عرض 75 Cm

زرع و نیم قابی پشم لاکی

کد 28443

قابی
پشم
سایز: طول 155 Cm عرض 75 Cm

خورجین قابی پشم لاکی

کد 28442

قابی
پشم
سایز: طول 175 Cm عرض 75 Cm

قالیچه معدن پشم لاکی

کد 28441

معدن
پشم
سایز: طول 185 Cm عرض 100 Cm

قالیچه ده مرده پشم مسی

کد 28440

ده مرده
پشم
سایز: طول 235 Cm عرض 125 Cm

زرع و نیم ابریشم خشتی ابریشم الوان

کد 28439

خشتی
ابریشم
سایز: طول 145 Cm عرض 100 Cm

زرچارک پاینده پشم کرم

کد 28437

پاینده
پشم و ابریشم
سایز: طول 130 Cm عرض 85 Cm

قالیچه قاسم آباد پشم الوان

کد 28436

قاسم آباد
پشم
سایز: طول 210 Cm عرض 115 Cm

قالیچه قاسم آباد پشم الوان

کد 28435

قاسم آباد
پشم
سایز: طول 210 Cm عرض 110 Cm

قالیچه بشیری نخ لاکی

کد 28434

بشیری
پشم و نخ
سایز: طول 185 Cm عرض 110 Cm

قالیچه بشیری نخ لاکی

کد 28433

بشیری
پشم و نخ
سایز: طول 185 Cm عرض 110 Cm

قالیچه هریس و ترنج پشم کرم

کد 28432

هریس و ترنج
پشم
سایز: طول 210 Cm عرض 125 Cm