فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
قالیچه معدن پشم لاکی

کد 28498

معدن
پشم
سایز: طول 200 Cm عرض 110 Cm

قالیچه قابی پشم لاکی

کد 28497

قابی
پشم
سایز: طول 190 Cm عرض 130 Cm

قالیچه یعقوب خانی پشم لاکی

کد 28495

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 175 Cm عرض 115 Cm

قالیچه چشمه گل پشم لاکی

کد 28494

چشمه گل
پشم
سایز: طول 170 Cm عرض 130 Cm

جانمازی سنچولی نخ شتری

کد 28493

سنچولی
پشم و نخ
سایز: طول 170 Cm عرض 105 Cm

قالیچه یعقوب خانی نخ لاکی

کد 28492

یعقوب خانی
پشم و نخ
سایز: طول 215 Cm عرض 115 Cm

قالیچه قابی پشم لاکی

کد 28491

قابی
پشم
سایز: طول 250 Cm عرض 7 Cm

قالیچه قالیچه گلدانی پشم کرم

کد 28490

قالیچه گلدانی
پشم
سایز: طول 320 Cm عرض 140 Cm

قالیچه جانمازی برگ میمی پشم کرم

کد 28489

جانمازی برگ میمی
پشم
سایز: طول 235 Cm عرض 120 Cm

قالیچه قابی کرکی پشم لاکی

کد 28488

قابی کرکی
پشم
سایز: طول 215 Cm عرض 130 Cm

قالیچه گل پشتی پشم لاکی

کد 28487

گل پشتی
پشم
سایز: طول 245 Cm عرض 125 Cm

جانمازی سنچولی پشم کرم

کد 28486

سنچولی
پشم
سایز: طول 140 Cm عرض 95 Cm

پرده ای گل شیخی نخ لاکی

کد 28485

گل شیخی
پشم و نخ
سایز: طول 275 Cm عرض 145 Cm

قالیچه گل آینه نخ لاکی

کد 28484

گل آینه
پشم و نخ
سایز: طول 205 Cm عرض 110 Cm

زرع و نیم لوزی پشم کرم

کد 28483

لوزی
پشم
سایز: طول 160 Cm عرض 100 Cm

قالی یعقوب خانی نخ لاکی

کد 28482

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 325 Cm عرض 200 Cm

قالی یعقوب خانی نح لاکی

کد 28481

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 300 Cm عرض 175 Cm

قالی یعقوب خانی پشم لاکی

کد 28480

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 340 Cm عرض 240 Cm

قالی یعقوب خانی نخ لاکی

کد 28479

یعقوب خانی
پشم و نخ
سایز: طول 285 Cm عرض 170 Cm

قالی ترنج فردوس نخ سورمه ای

کد 28478

ترنج فردوس
پشم و نخ
سایز: طول 307 Cm عرض 213 Cm

قالی سه قلعه فردوس نخ لاکی

کد 28477

سه قلعه فردوس
پشم و نخ
سایز: طول 300 Cm عرض 225 Cm