فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
0 پشم ابی ابی قرمز

قشقائی

کد 29200

پشم
قالیچه
سایز: طول 140 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی ابی

قشقائی

کد 29199

پشم
قالیچه
سایز: طول 142 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم شتری لاکی

قشقائی

کد 29198

پشم
قالیچه
سایز: طول 130 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم لاکی ابی

درختی

کد 29197

ابریشم
پرده
سایز: طول 45 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم لاکی ابی

درختی

کد 29196

ابریشم
زرع و نیم
سایز: طول 95 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی الوان

قشقائی

کد 29195

پشم
شش متری
سایز: طول 230 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی ابی
پشم
شش متری
سایز: طول 205 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم شتری ابی

قشقائی

کد 29193

پشم
شش متری
سایز: طول 205 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی الوان

قشقائی

کد 29192

پشم
شش متری
سایز: طول 210 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی ابی
پشم
پرده ای
سایز: طول 200 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم مسی مسی

نوار

کد 29189

پشم
نوار
سایز: طول 30 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم مسی مسی

نوار

کد 29188

پشم
نوار
سایز: طول 30 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم کرم سورمه ای
پشم
نوار
سایز: طول 50 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم کرم سورمه ای
پشم
نوار
سایز: طول 50 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم کرم سورمه ای
پشم
نوار
سایز: طول 45 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم کرم سورمه ای
پشم
نوار
سایز: طول 30 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم کرم سورمه ای
پشم
نوار
سایز: طول 35 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی لاکی

موری

کد 29182

پشم
قالی
سایز: طول 250 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی لاکی

درختی

کد 29181

پشم
زیرتلفنی
سایز: طول 50 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی لاکی

درختی

کد 29180

پشم
زیرتلفنی
سایز: طول 55 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم کرم کرم

درختی

کد 29179

پشم
زیرتلفنی
سایز: طول 45 Cm عرض 1 Cm

0