فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
قالی جان بیگی نخ لاکی

کد 28519

جان بیگی
پشم و نخ
سایز: طول 305 Cm عرض 180 Cm

پشتی معدن پشم لاکی

کد 28518

معدن
پشم
سایز: طول 75 Cm عرض 50 Cm

قالیچه برگ میمی پشم لاکی

کد 28517

برگ میمی
پشم
سایز: طول 180 Cm عرض 80 Cm

زرع و نیم مرغی پشم لاکی

کد 28516

مرغی
پشم
سایز: طول 150 Cm عرض 80 Cm

قالیچه قابی پشم لاکی

کد 28515

قابی
پشم
سایز: طول 185 Cm عرض 115 Cm

زرع و نیم قابی نخ الوان

کد 28514

قابی
پشم
سایز: طول 185 Cm عرض 80 Cm

قالیچه چشمه گل پشم لاکی

کد 28513

چشمه گل
پشم
سایز: طول 195 Cm عرض 130 Cm

پرده ای چشمه گل پشم لاکی

کد 28512

چشمه گل
پشم
سایز: طول 225 Cm عرض 165 Cm

قالیچه چشمه گل نخ لاکی

کد 28511

چشمه گل
پشم
سایز: طول 170 Cm عرض 115 Cm

پرده ای یعقوب خانی پشم لاکی

کد 28510

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 295 Cm عرض 140 Cm

قالیچه یعقوب خانی پشم لاکی

کد 28509

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 185 Cm عرض 100 Cm

قالیچه یعقوب خانی پشم لاکی

کد 28508

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 178 Cm عرض 105 Cm

قالیچه یعقوب خانی پشم لاکی

کد 28507

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 195 Cm عرض 110 Cm

قالیچه کلاه بلند نخ لاکی

کد 28506

کلاه بلند
پشم و نخ
سایز: طول 220 Cm عرض 195 Cm

قالیچه قابی پشم لاکی

کد 28505

قابی
پشم
سایز: طول 220 Cm عرض 125 Cm

قالیچه مرغی پشم آبی

کد 28504

مرغی
پشم
سایز: طول 207 Cm عرض 105 Cm

قالیچه یعقوب خانی نخ لاکی

کد 28503

یعقوب خانی
پشم و نخ
سایز: طول 185 Cm عرض 100 Cm

قالیچه یعقوب خانی نخ لاکی

کد 28502

یعقوب خانی
پشم و نخ
سایز: طول 175 Cm عرض 95 Cm

قالیچه یعقوب خانی نخ لاکی

کد 28501

یعقوب خانی
پشم و نخ
سایز: طول 210 Cm عرض 105 Cm

قالیچه یعقوب خانی پشم لاکی

کد 28500

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 245 Cm عرض 148 Cm

قالیچه بازوبندی نخ لاکی

کد 28499

بازوبندی
پشم و نخ
سایز: طول 200 Cm عرض 110 Cm