فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
قالیچه اردسکنی پشم الوان

کد 28541

اردسکنی
پشم
سایز: طول 180 Cm عرض 120 Cm

قالیچه اردسکنی پشم الوان

کد 28540

اردسکنی
پشم
سایز: طول 190 Cm عرض 115 Cm

قالیچه اردسکنی پشم لاکی

کد 28539

اردسکنی
پشم
سایز: طول 205 Cm عرض 115 Cm

قالیچه اردسکنی پشم آبی

کد 28538

اردسکنی
پشم
سایز: طول 200 Cm عرض 120 Cm

قالیچه اردسکنی پشم آبی

کد 28537

اردسکنی
پشم
سایز: طول 200 Cm عرض 115 Cm

قالیچه چشمه گل پشم لاکی

کد 28536

چشمه گل
پشم
سایز: طول 145 Cm عرض 115 Cm

جانمازی سروی پشم کرم

کد 28535

سروی
پشم
سایز: طول 135 Cm عرض 105 Cm

قالیچه چهل چراغ پشم نارنجی

کد 28534

چهل چراغ
پشم
سایز: طول 220 Cm عرض 125 Cm

قالیچه چهل چراغ پشم زرد

کد 28533

چهل چراغ
پشم
سایز: طول 225 Cm عرض 100 Cm

قالیچه چهل چراغ پشم قهوه ای

کد 28532

چهل چراغ
پشم
سایز: طول 190 Cm عرض 110 Cm

قالیچه قابی پشم سبز

کد 28531

قابی
پشم
سایز: طول 200 Cm عرض 130 Cm

قالیچه گل پشتی نح لاکی

کد 28530

گل پشتی
پشم و نخ
سایز: طول 155 Cm عرض 105 Cm

قالی بشیری پشم لاکی

کد 28529

بشیری
پشم
سایز: طول 295 Cm عرض 200 Cm

کناره پازیریک نخ آبی

کد 28528

پازیریک
پشم و ابریشم
سایز: طول 295 Cm عرض 75 Cm

کناره پازیریک نخ آبی

کد 28527

پازیریک
پشم و ابریشم
سایز: طول 295 Cm عرض 80 Cm

کناره هزار گل نخ آبی

کد 28525

هزار گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 295 Cm عرض 75 Cm

قالی ترنج نخ آبی

کد 28524

ترنج
پشم و ابریشم
سایز: طول 290 Cm عرض 195 Cm

زرع و نیم محرابی پشم ابریشم الوان

کد 28523

محرابی
پشم و ابریشم
سایز: طول 140 Cm عرض 110 Cm

قالیچه ترنج نخ آبی

کد 28522

ترنج
پشم و ابریشم
سایز: طول 177 Cm عرض 127 Cm

قالیچه سه خشتی پشم لاکی

کد 28521

سه خشتی
پشم
سایز: طول 250 Cm عرض 120 Cm

قالیچه سه خشتی پشم لاکی

کد 28520

سه خشتی
پشم
سایز: طول 200 Cm عرض 115 Cm