فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
نوار فرش کاروان شتر پشم زرد

کد 28569

کاروان شتر
پشم
سایز: طول 110 Cm عرض 30 Cm

نوار فرش کاروان شتر پشم آبی

کد 28568

کاروان شتر
پشم
سایز: طول 110 Cm عرض 30 Cm

نوار فرش کاروان شتر پشم صورتی

کد 28567

کاروان شتر
پشم
سایز: طول 120 Cm عرض 30 Cm

نوار فرش کاروان شتر پشم سبز

کد 28566

کاروان شتر
پشم
سایز: طول 110 Cm عرض 30 Cm

نوار فرش کاروان شتر پشم کرم

کد 28565

کاروان شتر
پشم
سایز: طول 110 Cm عرض 32 Cm

پادری ترنج پشم سبز

کد 28564

ترنج
پشم و ابریشم
سایز: طول 66 Cm عرض 41 Cm

پادری ترنج پشم سبز

کد 28563

ترنج
پشم و ابریشم
سایز: طول 60 Cm عرض 42 Cm

پادری ترنج پشم سبز

کد 28562

ترنج
پشم و ابریشم
سایز: طول 66 Cm عرض 43 Cm

پادری ترنج پشم سبز

کد 28561

ترنج
پشم و ابریشم
سایز: طول 65 Cm عرض 42 Cm

زیرتلفنی درختی پشم سبز

کد 28560

درختی
پشم و ابریشم
سایز: طول 45 Cm عرض 42 Cm

زیرتلفنی درختی پشم سبز

کد 28559

درختی
پشم و ابریشم
سایز: طول 40 Cm عرض 40 Cm

زرع و نیم درخت انار و گلابی ابریشم سورمه ای

کد 28558

درخت انار و گلابی
ابریشم
سایز: طول 145 Cm عرض 100 Cm

سرپرده گنبدی پشم الوان

کد 28557

گنبدی
پشم
سایز: طول 205 Cm عرض 55 Cm

قالیچه ترنج نخ آبی

کد 28550

ترنج
پشم و ابریشم
سایز: طول 185 Cm عرض 130 Cm

زرع و نیم گل پشتی نخ لاکی

کد 28548

گل پشتی
پشم و نخ
سایز: طول 135 Cm عرض 90 Cm

پرده ای گاو برجی نخ لاکی

کد 28547

گاو برجی
پشم و نخ
سایز: طول 265 Cm عرض 140 Cm

قالیچه اردسکنی پشم الوان

کد 28546

اردسکنی
پشم
سایز: طول 210 Cm عرض 120 Cm

قالیچه اردسکنی پشم الوان

کد 28545

اردسکنی
پشم
سایز: طول 190 Cm عرض 130 Cm

قالیچه اردسکنی پشم الوان

کد 28544

اردسکنی
پشم
سایز: طول 195 Cm عرض 120 Cm

قالیچه اردسکنی پشم الوان

کد 28543

اردسکنی
پشم
سایز: طول 205 Cm عرض 115 Cm

قالیچه اردسکنی پشم الوان

کد 28542

اردسکنی
پشم
سایز: طول 210 Cm عرض 120 Cm