فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
خورجین برگ میمی نخ لاکی

کد 28614

برگ میمی
پشم و نخ
سایز: طول 85 Cm عرض 35 Cm

قالیچه گل پشتی نخ لاکی

کد 28613

گل پشتی
پشم و نخ
سایز: طول 145 Cm عرض 145 Cm

قالیچه قشقائی پشم نیلی

کد 28612

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 195 Cm عرض 127 Cm

زرع و نیم هزار گل پشم نیلی

کد 28610

هزار گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 115 Cm

زرع و نیم چهل چراغ پشم سبز

کد 28609

چهل چراغ
پشم و ابریشم
سایز: طول 137 Cm عرض 105 Cm

زرع و نیم چهل چراغ پشم آبی

کد 28608

چهل چراغ
پشم و ابریشم
سایز: طول 135 Cm عرض 100 Cm

کناره قشقائی پشم الوان

کد 28607

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 215 Cm عرض 62 Cm

زرع و نیم چهل چراغ پشم سبز

کد 28606

چهل چراغ
پشم و ابریشم
سایز: طول 133 Cm عرض 105 Cm

زرچارک درختی پشم نیلی

کد 28605

درختی
پشم و ابریشم
سایز: طول 115 Cm عرض 80 Cm

زرچارک درختی پشم شتری

کد 28604

درختی
پشم و ابریشم
سایز: طول 112 Cm عرض 107 Cm

قالیچه قشقائی پشم شتری

کد 28602

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 237 Cm عرض 138 Cm

قالیچه قشقائی پشم شتری

کد 28601

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 210 Cm عرض 125 Cm

قالی متروپلیتانو پشم نیلی

کد 28600

متروپلیتانو
پشم و ابریشم
سایز: طول 285 Cm عرض 200 Cm

زرع و نیم قشقائی پشم آبی

کد 28599

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 165 Cm عرض 105 Cm

زرع و نیم قشقائی پشم الوان

کد 28597

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 145 Cm عرض 117 Cm

نوبافت قشقایی پشم کرم

قالی

کد 28596

قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

سرخسی ترنج سنه خراسان ابریشم کرم

قالی

کد 28595

خراسان
ترنج سنه
ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

پادری ترنج پشم الوان

کد 28594

ترنج
پشم و ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 60 Cm

پادری ترنج پشم الوان

کد 28593

ترنج
پشم و ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 60 Cm

پادری ترنج پشم الوان

کد 28592

ترنج
پشم و ابریشم
سایز: طول 85 Cm عرض 60 Cm

پادری قشقائی پشم الوان

کد 28591

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 95 Cm عرض 60 Cm