فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
قالیچه قابی پشم لاکی

کد 28664

قابی
پشم
سایز: طول 180 Cm عرض 95 Cm

قالیچه قابی نخ شتری

کد 28663

قابی
پشم و نخ
سایز: طول 190 Cm عرض 100 Cm

کناره گاو برجی پشم نارنجی

کد 28662

گاو برجی
پشم
سایز: طول 390 Cm عرض 82 Cm

زرچارک جانمازی ابریشم نارنجی

کد 28661

جانمازی
پشم و ابریشم
سایز: طول 127 Cm عرض 80 Cm

زرچارک موری پشم آبی

کد 28659

موری
پشم
سایز: طول 125 Cm عرض 80 Cm

قالی قشقایی نخ آبی

کد 28654

قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 223 Cm عرض 195 Cm

پشتی سالار خانی پشم قهوه ای

کد 28653

سالار خانی
پشم
سایز: طول 55 Cm عرض 55 Cm

پشتی قابی پشم قهوه ای

کد 28652

قابی
پشم
سایز: طول 40 Cm عرض 50 Cm

پشتی سالار خانی پشم قهوه ای

کد 28651

سالار خانی
پشم
سایز: طول 90 Cm عرض 50 Cm

پشتی سالار خانی پشم قهوه ای

کد 28650

سالار خانی
پشم
سایز: طول 60 Cm عرض 60 Cm

پشتی سالار خانی پشم قهوه ای

کد 28649

سالار خانی
پشم
سایز: طول 60 Cm عرض 60 Cm

پشتی سالار خانی پشم قهوه ای

کد 28648

سالار خانی
پشم
سایز: طول 50 Cm عرض 50 Cm

پشتی سالار خانی پشم قهوه ای

کد 28647

سالار خانی
پشم
سایز: طول 50 Cm عرض 50 Cm

پشتی سالار خانی پشم قهوه ای

کد 28646

سالار خانی
پشم
سایز: طول 45 Cm عرض 50 Cm

پشتی قابی پشم قهوه ای

کد 28645

قابی
پشم
سایز: طول 50 Cm عرض 50 Cm

پشتی لوزی پشم قهوه ای

کد 28644

لوزی
پشم
سایز: طول 55 Cm عرض 55 Cm

قالی مترو پلیتن نخ آبی

کد 28643

مترو پلیتن
پشم و ابریشم
سایز: طول 297 Cm عرض 197 Cm

مرغی

قالیچه

کد 28640

مرغی
سایز: طول 0 Cm عرض 0 Cm

پشتی قابی پشم قهوه ای

کد 28639

قابی
پشم
سایز: طول 50 Cm عرض 50 Cm

پشتی قابی پشم قهوه ای

کد 28638

قابی
پشم
سایز: طول 50 Cm عرض 50 Cm

پشتی قابی پشم قهوه ای

کد 28637

قابی
پشم
سایز: طول 50 Cm عرض 50 Cm