فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
شش متری خشتی نخ الوان

کد 28780

خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 295 Cm عرض 205 Cm

پرده ای قشقائی نخ کرم

کد 28779

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 225 Cm عرض 200 Cm

شش متری هریس پشم سبز

کد 28778

هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

شش متری خشتی نخ الوان

کد 28777

خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 290 Cm عرض 204 Cm

شش متری هریس پشم سبز

کد 28776

هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

زرچارک درختی محرابی ابریشم نیلی

کد 28774

درختی محرابی
ابریشم
سایز: طول 110 Cm عرض 75 Cm

زرچارک درختی محرابی ابریشم نیلی

کد 28773

درختی محرابی
ابریشم
سایز: طول 115 Cm عرض 75 Cm

قالی یعقوب خانی پشم لاکی

کد 28772

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 275 Cm عرض 190 Cm

قالی یعقوب خانی پشم لاکی

کد 28771

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 300 Cm عرض 175 Cm

قالی یعقوب خانی پشم لاکی

کد 28770

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 270 Cm عرض 205 Cm

قالی یعقوب خانی پشم لاکی

کد 28769

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 265 Cm عرض 170 Cm

شش متری هریس پشم نیلی

کد 28768

هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 315 Cm عرض 200 Cm

قالیچه قشقائی پشم سبز

کد 28767

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 205 Cm عرض 135 Cm

قالیچه پازیریک پشم سبز

کد 28766

پازیریک
پشم و ابریشم
سایز: طول 205 Cm عرض 130 Cm

قالیچه پازیریک پشم آبی

کد 28765

پازیریک
پشم و ابریشم
سایز: طول 203 Cm عرض 130 Cm

پرده ای جان بیگی پشم لاکی

کد 28764

جان بیگی
پشم
سایز: طول 285 Cm عرض 145 Cm

قالیچه برگ میمی پشم مسی

کد 28763

برگ میمی
پشم
سایز: طول 185 Cm عرض 110 Cm

قالیچه بوته جقه پشم مشکی

کد 28762

بوته جقه
پشم
سایز: طول 165 Cm عرض 105 Cm

قالیچه چشمه گل پشم قهوه ای

کد 28761

چشمه گل
پشم
سایز: طول 160 Cm عرض 125 Cm

زرع و نیم قشقایی ابریشم لاکی

کد 28759

قشقایی
ابریشم
سایز: طول 145 Cm عرض 100 Cm

قالی یعقوب خانی پشم لاکی

کد 28758

یعقوب خانی
پشم
سایز: طول 310 Cm عرض 180 Cm