فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28823

گلدانی
پشم
سایز: طول 290 Cm عرض 125 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28822

گلدانی
پشم
سایز: طول 220 Cm عرض 100 Cm

زرع و نیم قابی پشم لاکی

کد 28821

قابی
پشم
سایز: طول 170 Cm عرض 80 Cm

قالیچه برگ میمی پشم مسی

کد 28820

برگ میمی
پشم
سایز: طول 190 Cm عرض 95 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28819

گلدانی
پشم
سایز: طول 285 Cm عرض 115 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28818

گلدانی
پشم
سایز: طول 238 Cm عرض 125 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28817

گلدانی
پشم
سایز: طول 240 Cm عرض 110 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28816

گلدانی
پشم
سایز: طول 195 Cm عرض 100 Cm

قالیچه اردسکنی پشم قهوه ای

کد 28815

اردسکنی
پشم
سایز: طول 190 Cm عرض 115 Cm

قالیچه اردسکنی پشم کرم

کد 28814

اردسکنی
پشم
سایز: طول 200 Cm عرض 110 Cm

قالیچه لوزی پشم لاکی

کد 28813

لوزی
پشم
سایز: طول 290 Cm عرض 105 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28812

گلدانی
پشم
سایز: طول 275 Cm عرض 120 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28811

گلدانی
پشم
سایز: طول 300 Cm عرض 130 Cm

قالیچه قابی پشم لاکی

کد 28810

قابی
پشم
سایز: طول 300 Cm عرض 130 Cm

قالیچه لوزی پشم سورمه ای

کد 28809

لوزی
پشم
سایز: طول 293 Cm عرض 115 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28808

گلدانی
پشم
سایز: طول 215 Cm عرض 110 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28807

گلدانی
پشم
سایز: طول 288 Cm عرض 100 Cm

قالیچه ترنج پشم کرم

کد 28806

ترنج
پشم
سایز: طول 188 Cm عرض 120 Cm

زرع و نیم گلدانی پشم لاکی

کد 28805

گلدانی
پشم
سایز: طول 140 Cm عرض 85 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28804

گلدانی
پشم
سایز: طول 300 Cm عرض 120 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28803

گلدانی
پشم
سایز: طول 285 Cm عرض 135 Cm