فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
زرع و نیم خطی پشم قهوه ای

کد 28844

خطی
پشم
سایز: طول 130 Cm عرض 125 Cm

زرع و نیم خطی پشم لاکی

کد 28843

خطی
پشم
سایز: طول 120 Cm عرض 110 Cm

زرع و نیم مربع پشم شتری

کد 28842

مربع
پشم
سایز: طول 120 Cm عرض 120 Cm

زرع و نیم خطی پشم شتری

کد 28841

خطی
پشم
سایز: طول 130 Cm عرض 130 Cm

زرع و نیم خطی پشم شتری

کد 28840

خطی
پشم
سایز: طول 140 Cm عرض 140 Cm

پشتی بازوبندی نخ لاکی

کد 28839

بازوبندی
پشم
سایز: طول 65 Cm عرض 110 Cm

پشتی بازوبندی نخ لاکی

کد 28838

بازوبندی
پشم
سایز: طول 65 Cm عرض 110 Cm

پشتی بازوبندی نخ لاکی

کد 28837

بازوبندی
پشم
سایز: طول 65 Cm عرض 110 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28836

گلدانی
پشم
سایز: طول 290 Cm عرض 120 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28835

گلدانی
پشم
سایز: طول 260 Cm عرض 120 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28834

گلدانی
پشم
سایز: طول 300 Cm عرض 130 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28833

گلدانی
پشم
سایز: طول 300 Cm عرض 130 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28832

گلدانی
پشم
سایز: طول 285 Cm عرض 125 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28831

گلدانی
پشم
سایز: طول 310 Cm عرض 140 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28830

گلدانی
پشم
سایز: طول 295 Cm عرض 110 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28829

گلدانی
پشم
سایز: طول 305 Cm عرض 120 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28828

گلدانی
پشم
سایز: طول 305 Cm عرض 120 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28827

گلدانی
پشم
سایز: طول 305 Cm عرض 125 Cm

قالیچه لوزی پشم لاکی

کد 28826

لوزی
پشم
سایز: طول 290 Cm عرض 125 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28825

گلدانی
پشم
سایز: طول 300 Cm عرض 120 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28824

گلدانی
پشم
سایز: طول 280 Cm عرض 110 Cm