فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
پشتی گلدانی زابل پشم لاکی

کد 28865

گلدانی زابل
پشم
سایز: طول 70 Cm عرض 85 Cm

پشتی گلدانی زابل پشم مشکی

کد 28864

گلدانی زابل
پشم
سایز: طول 55 Cm عرض 75 Cm

پشتی گلدانی زابل پشم مشکی

کد 28863

گلدانی زابل
پشم
سایز: طول 70 Cm عرض 65 Cm

پشتی گلدانی زابل پشم مشکی

کد 28862

گلدانی زابل
پشم
سایز: طول 105 Cm عرض 55 Cm

پشتی گلدانی زابل پشم مشکی

کد 28861

گلدانی زابل
پشم
سایز: طول 60 Cm عرض 75 Cm

پشتی گلدانی زابل پشم مشکی

کد 28860

گلدانی زابل
پشم
سایز: طول 60 Cm عرض 80 Cm

پشتی بستنی زابل پشم مشکی

کد 28859

بستنی زابل
پشم
سایز: طول 55 Cm عرض 65 Cm

قالیچه سه ترنج پشم سورمه ای

کد 28858

سه ترنج
پشم و ابریشم
سایز: طول 140 Cm عرض 195 Cm

قالیچه سه ترنج پشم سبز

کد 28857

سه ترنج
پشم و ابریشم
سایز: طول 115 Cm عرض 170 Cm

قالیچه قشقائی پشم لاکی

کد 28856

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 205 Cm عرض 140 Cm

قالیچه کف ساده پشم نیلی

کد 28855

کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 180 Cm عرض 125 Cm

قالیچه قشقائی پشم لاکی

کد 28854

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 145 Cm

کناره خطی پشم قهوه ای

کد 28853

خطی
پشم
سایز: طول 310 Cm عرض 37 Cm

کناره خطی پشم قهوه ای

کد 28852

خطی
پشم
سایز: طول 230 Cm عرض 30 Cm

کناره خطی پشم قهوه ای

کد 28851

خطی
پشم
سایز: طول 210 Cm عرض 33 Cm

خورجین قابی پشم قهوه ای

کد 28850

قابی
پشم
سایز: طول 145 Cm عرض 65 Cm

خورجین قابی پشم قهوه ای

کد 28849

قابی
پشم
سایز: طول 155 Cm عرض 65 Cm

خورجین لوزی پشم قهوه ای

کد 28848

لوزی
پشم
سایز: طول 140 Cm عرض 60 Cm

خورجین قابی پشم قهوه ای

کد 28847

قابی
پشم
سایز: طول 160 Cm عرض 70 Cm

زرع و نیم خطی پشم قهوه ای

کد 28846

خطی
پشم
سایز: طول 135 Cm عرض 130 Cm

زرع و نیم خطی پشم قهوه ای

کد 28845

خطی
پشم
سایز: طول 130 Cm عرض 130 Cm