فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
پشتی خطی پشم قهوه ای

کد 28888

خطی
پشم
سایز: طول 100 Cm عرض 60 Cm

پشتی خطی پشم قهوه ای

کد 28887

خطی
پشم
سایز: طول 90 Cm عرض 50 Cm

پشتی برگ میمی پشم مسی

کد 28886

برگ میمی
پشم
سایز: طول 80 Cm عرض 55 Cm

پشتی برگ میمی پشم شتری

کد 28885

برگ میمی
پشم
سایز: طول 80 Cm عرض 55 Cm

پشتی برگ میمی پشم مسی

کد 28884

برگ میمی
پشم
سایز: طول 80 Cm عرض 55 Cm

پشتی برگ میمی پشم مسی

کد 28883

برگ میمی
پشم
سایز: طول 80 Cm عرض 55 Cm

پشتی برگ میمی پشم مسی

کد 28882

برگ میمی
پشم
سایز: طول 80 Cm عرض 55 Cm

پرده ای قابی زابل پشم مشکی

کد 28881

قابی زابل
پشم
سایز: طول 325 Cm عرض 150 Cm

شش متری قشقائی نخ نیلی

کد 28880

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 320 Cm عرض 200 Cm

قالیچه قشقائی پشم شتری

کد 28879

قشقائی
پشم
سایز: طول 190 Cm عرض 130 Cm

قالیچه قشقائی پشم الوان

کد 28876

قشقائی
پشم
سایز: طول 165 Cm عرض 120 Cm

پشتی گلدانی زابل پشم مشکی

کد 28875

گلدانی زابل
پشم
سایز: طول 90 Cm عرض 70 Cm

پشتی گلدانی زابل پشم مشکی

کد 28874

گلدانی زابل
پشم
سایز: طول 70 Cm عرض 65 Cm

پشتی گلدانی زابل پشم مشکی

کد 28873

گلدانی زابل
پشم
سایز: طول 95 Cm عرض 50 Cm

پشتی گلدانی زابل پشم مشکی

کد 28872

گلدانی زابل
پشم
سایز: طول 80 Cm عرض 75 Cm

پشتی گلدانی زابل پشم مشکی

کد 28871

گلدانی زابل
پشم
سایز: طول 95 Cm عرض 75 Cm

قالیچه لوزی پشم لاکی

کد 28870

لوزی
پشم
سایز: طول 195 Cm عرض 130 Cm

قالیچه لوزی پشم لاکی

کد 28869

لوزی
پشم
سایز: طول 165 Cm عرض 110 Cm

پشتی گلدانی زابل پشم مشکی

کد 28868

گلدانی زابل
پشم
سایز: طول 105 Cm عرض 55 Cm

پشتی گلدانی زابل پشم مشکی

کد 28867

گلدانی زابل
پشم
سایز: طول 105 Cm عرض 50 Cm

پشتی قابی پشم لاکی

کد 28866

قابی
پشم
سایز: طول 45 Cm عرض 45 Cm