فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
زرع و نیم خطی پشم قهوه ای

کد 28914

خطی
پشم
سایز: طول 130 Cm عرض 130 Cm

قالیچه سنچولی پشم لاکی

کد 28913

سنچولی
پشم
سایز: طول 190 Cm عرض 125 Cm

قالیچه سنچولی پشم لاکی

کد 28912

سنچولی
پشم
سایز: طول 190 Cm عرض 125 Cm

سرخسی قشقایی ارمنی خراسان ابریشم الوان

کد 28907

خراسان
قشقایی ارمنی
ابریشم
سایز: طول 106 Cm عرض 79 Cm

زرع و نیم ترنج پشم مسی

کد 28905

ترنج
پشم
سایز: طول 150 Cm عرض 105 Cm

زرع و نیم موری نخ مسی

کد 28904

موری
پشم
سایز: طول 155 Cm عرض 100 Cm

زرع و نیم موری نخ مسی

کد 28903

موری
پشم
سایز: طول 150 Cm عرض 93 Cm

قالیچه موری پشم مسی

کد 28902

موری
پشم
سایز: طول 195 Cm عرض 150 Cm

قالیچه موری نخ مسی

کد 28901

موری
پشم
سایز: طول 205 Cm عرض 150 Cm

پشتی برگ میمی پشم مسی

کد 28900

برگ میمی
پشم
سایز: طول 90 Cm عرض 50 Cm

پشتی برگ میمی پشم مسی

کد 28899

برگ میمی
پشم
سایز: طول 90 Cm عرض 50 Cm

پشتی لوزی پشم مسی

کد 28898

لوزی
پشم
سایز: طول 80 Cm عرض 45 Cm

پشتی لوزی پشم مسی

کد 28897

لوزی
پشم
سایز: طول 80 Cm عرض 45 Cm

پشتی خطی پشم کرم

کد 28896

خطی
پشم
سایز: طول 80 Cm عرض 45 Cm

پشتی خطی پشم کرم

کد 28895

خطی
پشم
سایز: طول 80 Cm عرض 45 Cm

پشتی خطی پشم قهوه ای

کد 28894

خطی
پشم
سایز: طول 90 Cm عرض 50 Cm

پشتی خطی پشم قهوه ای

کد 28893

خطی
پشم
سایز: طول 90 Cm عرض 50 Cm

پشتی خطی پشم قهوه ای

کد 28892

خطی
پشم
سایز: طول 90 Cm عرض 45 Cm

پشتی خطی پشم قهوه ای

کد 28891

خطی
پشم
سایز: طول 85 Cm عرض 45 Cm

پشتی خطی پشم قهوه ای

کد 28890

خطی
پشم
سایز: طول 95 Cm عرض 60 Cm

پشتی خطی پشم قهوه ای

کد 28889

خطی
پشم
سایز: طول 85 Cm عرض 45 Cm