فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
زرع و نیم ابریشم طلایی ابی

درختی

کد 28948

ابریشم
زرع و نیم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

0

زرع و چهارک ابریشم ابی ابی

درختی

کد 28947

ابریشم
زرچارک
سایز: طول 100 Cm عرض 70 Cm

0

0 نخ کرم لاکی ابی
نخ
قالیچه
سایز: طول 155 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم ابی ابی

طاووسی

کد 28945

ابریشم
زرع و نیم
سایز: طول 155 Cm عرض 100 Cm

0

قالی نخ ابی لاکی

هریس

کد 28944

نخ
قالیچه
سایز: طول 255 Cm عرض 140 Cm

0

0 نخ لاکی لاکی

محرابی

کد 28943

نخ
زرع و نیم
سایز: طول 100 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ ابی ابی

گلدانی

کد 28942

نخ
زرع و نیم
سایز: طول 105 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ نیلی نیلی

هریس

کد 28941

نخ
قالیچه
سایز: طول 140 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم ابی مشکی

هریس

کد 28938

ابریشم
شش متری
سایز: طول 200 Cm عرض 3 Cm

0

0 ابریشم الوان مشکی

قشقائی

کد 28937

ابریشم
شش متری
سایز: طول 205 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم گلبهی گلبهی

قشقائی

کد 28936

پشم
شش متری
سایز: طول 200 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم مشکی مشکی
ابریشم
زرچارک
سایز: طول 90 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم مشکی مشکی
ابریشم
زرچارک
سایز: طول 95 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم ابی ابی
ابریشم
زرچارک
سایز: طول 72 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم ابی ابی
ابریشم
زرچارک
سایز: طول 72 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم الوان الوان

قشقایی

کد 28931

ابریشم
زرچارک
سایز: طول 77 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم سورمه ای لاکی

بیجار

کد 28921

ابریشم
شش متری
سایز: طول 195 Cm عرض 1 Cm

0

قالیچه سه خشتی نخ لاکی

کد 28918

سه خشتی
پشم
سایز: طول 200 Cm عرض 100 Cm

قالیچه سه خشتی نخ لاکی

کد 28917

سه خشتی
پشم
سایز: طول 200 Cm عرض 105 Cm

قالیچه کلاه بلند نخ لاکی

کد 28916

کلاه بلند
پشم
سایز: طول 215 Cm عرض 95 Cm

زرع و نیم کلاه بلند نخ لاکی

کد 28915

کلاه بلند
پشم
سایز: طول 130 Cm عرض 70 Cm