فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
0 نخ ابی ابی

هریس

کد 29019

نخ
شش متری
سایز: طول 205 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ شتری شتری

هریس

کد 29018

نخ
شش متری
سایز: طول 200 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ الوان ابی

خشتی

کد 29017

نخ
قالیچه
سایز: طول 135 Cm عرض 1 Cm

0

قالی ۶ متری نخ لاکی زرد الوان

قشقایی

کد 29009

نخ
شش متری
سایز: طول 305 Cm عرض 205 Cm

0

0 ابریشم ابی لاکی ابی

بیجار

کد 29003

ابریشم
قالی
سایز: طول 285 Cm عرض 192 Cm

0

0 ابریشم ابی لاکی ابی

بیجار

کد 29002

ابریشم
قالی
سایز: طول 192 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم مسی مسی

قابی

کد 29001

پشم
قالیچه
سایز: طول 1250000 Cm عرض 135 Cm

0

0 پشم لاکی مشکی

قابی

کد 29000

پشم
کناره
سایز: طول 1250000 Cm عرض 90 Cm

0

0 پشم مشکی مشکی

گلدانی

کد 28995

پشم
پشتی
سایز: طول 85 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم مشکی مشکی

گلدانی

کد 28994

پشم
پشتی
سایز: طول 45 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ ابی ابی
نخ
شش متری
سایز: طول 195 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ ابی ابی

قشقایی

کد 28992

نخ
شش متری
سایز: طول 200 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ ابی ابی قرمز

هریس

کد 28991

نخ
شش متری
سایز: طول 200 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ ابی لاکی

بیجار

کد 28990

نخ
شش متری
سایز: طول 210 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ ابی ابی قرمز

هریس

کد 28979

نخ
شش متری
سایز: طول 200 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم سورمه ای زرد

ترنج

کد 28977

پشم
قالیچه
سایز: طول 120 Cm عرض 0 Cm

0

0 ابریشم لاکی لاکی

خشتی

کد 28976

ابریشم
زرع و نیم
سایز: طول 160 Cm عرض 100 Cm

0

0 پشم لاکی لاکی
پشم
شش متری
سایز: طول 190 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی لاکی
پشم
شش متری
سایز: طول 190 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی لاکی
پشم
شش متری
سایز: طول 190 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی لاکی
پشم
شش متری
سایز: طول 190 Cm عرض 1 Cm

0