فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
0 ابریشم الوان سورمه ای

خشتی

کد 29042

ابریشم
زرع و نیم
سایز: طول 95 Cm عرض 1 Cm

0

1 نخ سبز سورمه ای
نخ
قالیچه
سایز: طول 205 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ ابی لاکی

ترنج

کد 29040

نخ
قالیچه
سایز: طول 137 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم شتری شتری

درختی

کد 29037

ابریشم
سرپرده
سایز: طول 200 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ قرمز ابی

گلدانی

کد 29036

نخ
کناره
سایز: طول 85 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ سبز قرمز

پازیریک

کد 29035

نخ
کناره
سایز: طول 75 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ قرمز قرمز

پازیریک

کد 29034

نخ
کناره
سایز: طول 75 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ قرمز ابی

خشتی

کد 29033

نخ
کناره
سایز: طول 75 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ شتری سورمه ای

خشتی

کد 29032

نخ
کناره
سایز: طول 70 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ سورمه ای ابی

گلدانی

کد 29031

نخ
کناره
سایز: طول 75 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ ابی ابی

گلدانی

کد 29030

نخ
کناره
سایز: طول 75 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ سورمه ای سورمه ای

گلدانی

کد 29029

نخ
کناره
سایز: طول 75 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ شتری سورمه ای

خشتی

کد 29028

نخ
کناره
سایز: طول 75 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ شتری ابی

خشتی

کد 29027

نخ
کناره
سایز: طول 70 Cm عرض 1 Cm

0

قالیچه نخ ابی ابی
نخ
قالیچه
سایز: طول 195 Cm عرض 135 Cm

0

قالیچه نخ سورمه ای زرد
نخ
قالیچه
سایز: طول 200 Cm عرض 135 Cm

0

0 ابریشم ابی لاکی

پازیریک

کد 29024

ابریشم
زرع و نیم
سایز: طول 100 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی لاکی
پشم
قالیچه
سایز: طول 215 Cm عرض 115 Cm

0

0 نخ شتری شتری

هریس

کد 29022

نخ
شش متری
سایز: طول 200 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ سورمه ای لاکی
نخ
قالیچه
سایز: طول 90 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ شتری شتری

هریس

کد 29020

نخ
قالیچه
سایز: طول 135 Cm عرض 1 Cm

0