فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
قالیچه ابریشم مشکی کرم مشکی
ابریشم
پرده ای دو رو
سایز: طول 220 Cm عرض 200 Cm

0

قالیچه ابریشم ابی لاکی لاکی مشکی
ابریشم
زرع و نیم دو رو
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

0

زرع ونیم ابریشم مشکی لاکی

درختی

کد 29242

ابریشم
زرع و نیم
سایز: طول 130 Cm عرض 87 Cm

0

قالیچه پشم سبز لاکی

درختی

کد 29241

پشم
قالیچه
سایز: طول 160 Cm عرض 110 Cm

0

قالیچه پشم ابی ابی قرمز
پشم
قالیچه
سایز: طول 190 Cm عرض 140 Cm

0

قالیچه پشم سبز مسی

قشقائی

کد 29239

پشم
قالیچه
سایز: طول 195 Cm عرض 135 Cm

0

قالیچه پشم نیلی ابی قرمز

بیجار

کد 29238

پشم
قالیچه
سایز: طول 190 Cm عرض 140 Cm

0

قالیچه پشم سبز ابی قرمز

قشقائی

کد 29237

پشم
قالیچه
سایز: طول 210 Cm عرض 150 Cm

0

قالیچه پشم نیلی ابی قرمز

درختی

کد 29236

پشم
قالیچه
سایز: طول 195 Cm عرض 140 Cm

0

قالیچه پشم ابی الوان
پشم
قالیچه
سایز: طول 175 Cm عرض 120 Cm

0

قالیچه پشم ابی الوان
پشم
قالیچه
سایز: طول 170 Cm عرض 120 Cm

0

قالیچه پشم ابی شتری ابی قرمز

قشقائی

کد 29233

پشم
قالیچه
سایز: طول 195 Cm عرض 135 Cm

0

قالیچه پشم نیلی نیلی

درختی

کد 29232

پشم
قالیچه
سایز: طول 195 Cm عرض 135 Cm

0

قالیچه پشم خراسان لاکی ابی

پازیریک

کد 29231

خراسان
پشم
قالیچه
سایز: طول 165 Cm عرض 120 Cm

0

قالیچه پشم سبز الوان
پشم
قالیچه
سایز: طول 180 Cm عرض 130 Cm

0

قالیچه پشم نیلی طلایی

کف ساده

کد 29229

پشم
قالیچه
سایز: طول 190 Cm عرض 135 Cm

0

قالیچه پشم ابی نیلی

سینی

کد 29228

پشم
قالیچه
سایز: طول 210 Cm عرض 140 Cm

0

قالیچه ابریشم نیلی نیلی

درختی

کد 29227

ابریشم
قالیچه
سایز: طول 210 Cm عرض 135 Cm

0

قالیچه ابریشم ابی طلایی ابی قرمز

قشقائی

کد 29226

ابریشم
قالیچه
سایز: طول 190 Cm عرض 135 Cm

0

قالیچه پشم نیلی لاکی شتری

بیجار

کد 29225

پشم
قالیچه
سایز: طول 200 Cm عرض 135 Cm

0

قالیچه پشم نیلی ابی قرمز

بیجار

کد 29224

پشم
قالیچه
سایز: طول 190 Cm عرض 140 Cm

0